top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Xstrel B.V. is statutair gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te 6130 AC te  Sittard aan de Rigastraat 30.

Gedeponeerd op 10 maart 2008 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid-Limburg onder nummer 12042171.

 

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Xstrel B.V., hierna te noemen: “Xstrel” en een koper, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst  hiervan door beide partijen schriftelijk is afgeweken. Alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst zijn ingeschakeld kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 - OFFERTES

De door Xstrel gemaakte offertes zijn geldig dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders aangegeven.

 

ARTIKEL 3 - LEVERING

 1. Levering geschiedt af fabriek c.q. magazijn van Xstrel. Het transport geschiedt voor rekening van Xstrel indien dit in de offerte dan wel in de prijslijst is aangegeven. Het risico van tenietgaan en/of beschadiging, diefstal etc. van de te leveren zaken tijdens het transport is echter altijd voor risico van de koper.

3.2     De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor  de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

3.3     In geval Xstrel ten behoeve en op verzoek van de koper een voorraad aanhoudt van een product dat specifiek is in de zin van art. 15 lid 1 van deze voorwaarden is de koper  gehouden om op verzoek van Xstrel de voorraad af te nemen en te betalen tegen een prijs gelijk aan de laatstgehanteerde verkoopprijs indien er een termijn van één jaar verstreken is na de laatste factuurdatum;

 

ARTIKEL 4 - LEVERTIJD

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Xstrel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te stellen voor levering, zulks ter beoordeling aan de wederpartij, tenzij de omstandigheden zich tegen een redelijke termijn verzetten.

 

ARTIKEL 5 - DEELLEVERINGEN

Het is Xstrel toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Xstrel bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 6 - TECHNISCHE EISEN ETC.

De door Xstrel te leveren artikelen zijn, voorzover noodzakelijk, CE gecertificeerd en/of voldoen aan de in de offerte omschreven technische eisen binnen de gebruikelijke toleranties.

 

ARTIKEL 7 - GARANTIE

 1. Xstrel garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten volgens algemeen aanvaardbare normen gedurende een redelijke termijn.

 2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel/vervanging van de zaak, zulks ter beoordeling van Xstrel.

 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, schade ten gevolg van normale slijtage; overbelasting en onoordeelkundig gebruik.

 

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De door Xstrel geleverde zaken blijven het eigendom van Xstrel tot dat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Xstrel gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

          -              de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

          -              de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Xstrel eventueel te verrichten diensten;

          -              eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (de) koopovereenkomst(en).

 1. Door Xstrel afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 2. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Xstrel gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Alvorens Xstrel gerechtigd is om de afgeleverde zaken weg te halen of te doen halen, zal aan de wederpartij een redelijke termijn gesteld worden voor het nakomen van de verplichting, zulks ter beoordeling aan Xstrel.

 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Xstrel zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering, op eerste verzoek van Xstrel, ter inzage te geven;

8.6     De koper verplicht zich op eerste verzoek van Xstrel:

          -         alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Xstrel op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;

          -         de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Xstrel geleverde zaken te verpanden aan Xstrel op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;

-        de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Xstrel;

          -         op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Xstrel ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

ARTIKEL 9 - GEBREKEN; KLACHTEN

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

          -        of de juiste zaken zijn geleverd;

          -        of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;

          -        of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen technische eisen.

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Xstrel te melden.

 2. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden  na aflevering, schriftelijk te melden aan Xstrel. Bij gebreke hieraan te voldoen, vervalt de mogelijkheid tot reclame.

 

ARTIKEL 10 - PROCEDURE BIJ KLACHTEN

Indien de koper meent dat sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout, dan dient hij dit binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan Xstrel en de geleverde zaken omgaand voor zijn rekening en risico terug te zenden aan Xstrel.

Na ontvangst van de melding zendt Xstrel vervangend materiaal naar de koper. De kosten van vervangend materiaal worden op normale wijze in rekening gebracht. Mocht na onderzoek blijken dat er sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout wordt de rekening voor het aanvullende materiaal en de daarmee verbandhoudende transportkosten alsnog gecrediteerd. In dat geval vergoedt Xstrel eveneens de transportkosten terzake van het terugzenden van materiaal, echter ten hoogste tot het bedrag dat Xstrel bij de heenzending aan de leverancier in rekening heeft gebracht c.q. haar door haar transporteur in rekening is gebracht.

 

ARTIKEL 11 - BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen

          -        door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Xstrel;

          -        door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur aangegeven rekeningnummer ten name van Xstrel BV te (6114 EZ) Susteren, Keukelsweg 4.

Na het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

 2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 3. Partijen sluiten over en weer het recht op verrekening en opschorting nadrukkelijk uit (artikel 6:52 e.v. en artikel 6:127 e.v. Burgerlijk Wetboek)

 

ARTIKEL 12 - INCASSOKOSTEN

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Xstrel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 2. De koper is jegens Xstrel de door Xstrel gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Xstrel en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

 

 

 

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van Xstrel is beperkt tot een bedrag van maximaal eenmaal de factuurwaarde van de levering waaruit de betreffende aansprakelijkheid voortvloeit.

 2. Xstrel is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

          1.       Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 juncto artikel 10 van deze voorwaarden.

          2        Xstrel is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xstrel, of haar leidinggevenden/ondergeschikten.

          3.       Xstrel is, indien er sprake is van een gebrek in geleverde zaken, nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bedrijfsschade, die de koper lijdt door het gemis van apparatuur/artikelen gedurende enige tijd.

 1. Indien ter kennis van de koper komt, dat zich met een door Xstrel geleverde zaak een voorval voordoet, dat leidt tot productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 185 e.v. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dient de koper hiervan per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen dat hij van het voorval kennis krijgt, per telefax of telegram bericht te geven aan Xstrel, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van type van het apparaat/artikel en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan.

 2. Indien de koper nalaat aan Xstrel bericht te geven conform het vorige lid, heeft Xstrel het recht om de daadwerkelijke schade te verhalen.

 3. De koper is, indien zich een voorval als bedoeld in het vorige lid voordoet, verplicht het gebruik van alle vergelijkbare apparatuur/artikelen (apparatuur/artikelen met hetzelfde catalogusnummer) onmiddellijk te staken en deze voor controle terug te zenden naar Xstrel, dan wel een naar keuze van Xstrel technisch deskundige in de gelegenheid te stellen ter plaatse poolshoogte te nemen, dan wel een door Xstrel aangewezen deskundige derde in de gelegenheid te stellen de apparaten te onderzoeken.

 4. Indien de koper de verplichting onder 13.2 t/m 13.3 niet nakomt en er doet zich hernieuwd een voorval voor als bedoeld in artikel 13 lid 2 met een apparaat/artikel met hetzelfde catalogusnummer, dient de koper Xstrel tegen aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.

 5. Indien de koper de zaken niet voor haar bedrijfsvoering gebruikt, doch er sprake is van wederverkoop aan bedrijven of particulieren, dient de koper verkoop van zaken met hetzelfde catalogusnummer als de zaak die de schade heeft veroorzaakt onmiddellijk te staken en de afnemers, die zaken uit dezelfde serie hebben ontvangen onmiddellijk van het voorval op de hoogte te stellen en Xstrel tevens in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen de veiligheid van de zich in voorraad bevindende producten en de reeds onder de afnemers verspreide producten te onderzoeken, conform de in het vorige lid gegeven regeling. De artikelen 13.3 en 13.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet  aan Xstrel zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Xstrel; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Xstrel; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Xstrel afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

 2. Xstrel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming hindert, intreedt nadat Xstrel haar verbintenis had moeten nakomen.

 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Xstrel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Xstrel niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 4. Indien Xstrel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

ARTIKEL 15 – INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1. In geval Xstrel in opdracht en voor rekening van koper specifieke zaken, waaronder begrepen zaken die aan specifieke modeleisen of materiaalsoorten dienen te voldoen, elders doet fabriceren en/of importeren, stelt Xstrel geen onderzoek in naar mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit onderzoek wordt geacht door de koper te worden verricht, voor zover de koper niet handelt in de hoedanigheid van consument.

Indien Xstrel niettemin aangesproken wordt door derden/rechthebbenden, waaronder houders van intellectuele eigendomsrechten terzake inbreuk op deze rechten, onder welke titel dan ook, vrijwaart koper Xstrel onvoorwaardelijk en volledig voor deze aanspraken en is koper gehouden schade welke door Xstrel terzake wordt geleden aan Xstrel te voldoen.

15.2. Het is de koper niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend berusten bij Xstrel of haar leveranciers, te wijzigen, te verwijderen of te gebruiken in welke vorm dan ook, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken of om op enigerlei wijzen schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Xstrel. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de verkochte zaken of een gedeelte daarvan, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

         Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Xstrel, behoudt Xstrel zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de koper te verhalen.

15.3 Voor zoveel de koper aangegane verplichtingen jegens Xstrel, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt is Xstrel gerechtigd om goederen welke zij uit hoofde van deze verplichting onder zich houdt aan derden te verkopen of anderszins te vervreemden, in welk geval koper afstand doet van rechtsvorderingen, uit welke hoofde dan ook, hetzij jegens Xstrel, hetzij jegens de derde, welke voortvloeien uit haar ‘koper’ toekomende intellectuele eigendomsrechten;

 

ARTIKEL 16 - GESCHILBESLECHTING

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Xstrel, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht.

Voorafgaande aan enige vordering in rechte zullen partijen evenwel allereerst trachten hun geschil door middel van mediation te beslechten, met dien verstande dat Xstrel gerechtigd is om, in geval naar haar oordeel het geschil zich niet voor mediation leent, bij enkele schriftelijke mededeling aan de koper mede te delen, dat van mediation wordt afgezien. Xstrel blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Xstrel en de koper is Nederlands recht van toepassing volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek en derhalve met uitsluiting van het Koopverdrag van Wenen of enig ander internationaal verdrag, waarbij (onder meer) de internationale handelskoop wordt geregeld en Nederland te eniger tijd part is of zal worden.

bottom of page