top of page

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Xstrel januari 2024

 

Xstrel B.V. is statutair gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te 6130 AC te  Sittard aan de Rigastraat 30.

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Xstrel: De opdrachtnemer Xstrel B.V., statutair gevestigd te Sittard en kantoorhoudende te 6135 LB te Sittard aan de Rigastraat 30.

2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een koopovereenkomst aangaat of heeft afgesloten om producten of diensten af te nemen van Xstrel (opdrachtnemer)

3. Derden: natuurlijke of rechtspersonen die geen directe betrokkenheid hebben bij de Overeenkomst tussen Xstrel en Koper. Derden zijn externe partijen die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke Overeenkomst of afspraak, maar die indirect worden beïnvloed door de uitkomst ervan. Ze kunnen belanghebbenden zijn met een interesse in de situatie, rechten, of verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst tussen Xstrel en Koper

4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Xstrel en Koper tot het verrichten van werkzaamheden, of het leveren van producten door Xstrel ten behoeve van Koper, conform het bepaalde.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle offertes en Overeenkomsten tussen Xstrel en Koper, aanbiedingen en leveringen, ongeacht haar aanduiding.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, zullen de bepalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst prevaleren met betrekking tot dergelijke tegenstrijdigheden.

4.  Derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een Overeenkomst hebben het recht om een beroep te doen op deze algemene voorwaarden.

5. De onderliggende Overeenkomst, in combinatie met deze algemene voorwaarden, vormt de alomvattende Overeenkomst tussen de Koper en Xstrel met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Alle eerder gemaakte afspraken tussen de partijen of gedane voorstellen met betrekking tot dit onderwerp, vervallen.

6. De Koper die eenmaal een Overeenkomst is aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, erkent de geldigheid van deze algemene voorwaarden voor alle toekomstige offertes van Xstrel en Overeenkomsten tussen Xstrel en Koper.

7. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn verklaard of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst nietig wordt bevonden, zullen de partijen onderhandelen over de inhoud van een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 2 – Offertes en prijzen

1. De offertes opgesteld door Xstrel hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders vermeld. De prijzen vermeld in een offerte zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en transportkosten, tenzij anders aangegeven.

2. Alle door Xstrel vermelde prijzen zijn per stuk, tenzij uitdrukkelijk een andere hoeveelheid is aangegeven. Alle prijzen gelden in Euro's en zijn exclusief BTW. Mede gezien de sterke schommelingen van de internationale grondstoffen- en transportprijzen, behoudt Xstrel zich het recht voor om specificaties en/of prijzen zonder vooraankondiging te wijzigen. Verder houdt Xstrel in elk geval zich het recht voor om onvoorziene prijsverhogingen ten gevolge van ingrijpen in het vrije handelsverkeer van overheidswege door te voeren en daarvan de Koper voorafgaand schriftelijk op de hoogte te stellen.  

 

Onder onvoorziene prijsverhogingen wordt het navolgende verstaan:

-             wijzigingen in de importheffingen;

-             handelsbeperkende maatregelen van internationale overheden.

 

3. De in de door Xstrel opgestelde offerte afgegeven prijzen zijn te allen tijde leidend en vervangen, voor zover zij afwijken van enige in de catalogus vermelde prijzen en/of eerder ter beschikking gestelde prijslijsten.

 

Artikel 3 – Levering

1. Levering geschiedt af fabriek c.q. magazijn van Xstrel. Het transport geschiedt voor rekening van Xstrel indien dit in de offerte dan wel in de prijslijst is aangegeven. Het risico van tenietgaan en/of beschadiging, diefstal etc. van de te leveren zaken tijdens het transport is echter altijd voor risico van de koper.

2. Levering geschiedt franco Nederland, mits bereikbaar via wegtransport. Voor orders met een netto orderwaarde lager dan € 300,-- exclusief BTW (met uit zondering van Stalen deuren), worden €17,50 transportkosten in rekening gebracht. Express- en koerierskosten worden extra doorbelast. De kosten voor het transport van stalen deuren worden apart aan de Koper kenbaar gemaakt en in rekening gebracht.

3. De verpakking en de inhoud dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd en eventuele schade dient te worden vermeld op de vrachtbrief door de ontvanger. Transportclaims worden alleen in behandeling genomen als een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd waarop de schade is aangegeven.

4. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Voor maatwerk producten geldt dat de Koper verplicht is de producten te allen tijde af te nemen. Leidend hiervoor is de goedgekeurde tekening door de Koper. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

5. In geval Xstrel ten behoeve en op verzoek van de koper een voorraad aanhoudt van een product dat specifiek is in de zin van art. 15 lid 1 van deze voorwaarden, is de koper gehouden om op verzoek van Xstrel de volledige voorraad af te nemen en te betalen tegen een verkoopprijs gelijk aan de laatst gehanteerde verkoopprijs indien er een termijn van één kalenderjaar verstreken is na de laatste factuurdatum.

 

Artikel 4 – Levertijd

1. Wij streven naar optimale dienstverlening door middel van snelle levertijden en concurrerende prijzen. Echter, aan de door de verkoopafdeling verstrekte levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Retourzendingen zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de verkoopafdeling. Goederen worden uitsluitend geaccepteerd in hun originele verpakking, ongeopend en franco retour. Niet standaardproducten of maatwerkproducten worden niet retour genomen. Na goedkeuring worden de geretourneerde goederen gecrediteerd tegen 90% van het netto factuurbedrag.

3. Een overeengekomen levertijd heeft niet het karakter van een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. In geval van niet-tijdige levering dient de Koper Xstrel schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn vast te stellen voor de levering. De redelijkheid van deze termijn wordt beoordeeld door de wederpartij, tenzij de omstandigheden zich tegen het bepalen van een redelijke termijn verzetten.

 

 

 

Artikel 5 – Deelleveringen

Het staat Xstrel vrij om de verkochte goederen in deelzendingen te leveren. Deze regeling is niet van toepassing indien elke deellevering geen onafhankelijke waarde heeft. In het geval van gedeeltelijke leveringen heeft Xstrel het recht om elk deel afzonderlijk te factureren."

 

Artikel 6 – Technische eisen etc.

1. De door Xstrel te leveren artikelen zijn, voorzover noodzakelijk, CE gecertificeerd en/of voldoen aan de in de offerte omschreven technische eisen binnen de gebruikelijke toleranties.

2. Daadwerkelijk geleverde modellen kunnen in detail afwijken van de in de catalogus getoonde tekeningen en/of foto's.

 

Artikel 7 – Garantie

1. Xstrel staat garant voor de conformiteit van de geleverde goederen met betrekking tot ontwerp, materiaal en fabricage, volgens algemeen aanvaarde normen, gedurende een redelijke periode.

2. Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen op het gebied van ontwerp, materiaal of fabricage, heeft de Koper het recht op herstel of vervanging van de goederen, naar eigen goeddunken van Xstrel.

3. Deze garantie is niet van toepassing in geval van schade als gevolg van onjuiste behandeling door Koper of een door Koper ingeschakelde derde. Onder onjuiste behandeling wordt onder andere verstaan: schade als gevolg van het niet naleven van de gebruikershandleiding, schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting en ondeskundig gebruik of ondeskundige montage.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. De door Xstrel geleverde goederen blijven eigendom van Xstrel totdat de Koper alle hierna volgende verplichtingen uit hoofde van alle koopovereenkomsten met Xstrel is nagekomen:

 1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of nog te leveren goederen zelf;

 2. De tegenprestatie(s) met betrekking tot eventuele diensten die Xstrel krachtens de koopovereenkomst(en) moet verrichten;

 3. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Koper van een of meerdere koopovereenkomsten.

2. De goederen die Xstrel heeft afgeleverd en vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals beschreven in lid 1, mogen alleen worden doorverkocht als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Bovendien is de Koper niet bevoegd om de goederen te verpanden of enig ander recht hierop te vestigen.

3. Als de Koper zijn verplichtingen niet nakomt, of als er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, heeft Xstrel het recht om de afgeleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te halen bij de Koper of bij derden die de goederen voor de Koper bewaren. De Koper dient hieraan volledige medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door Koper aan Verkoper verschuldigde bedrag, per dag dat Koper in verzuim is om de goederen af te geven aan Verkoper. Voordat Xstrel gerechtigd is om de afgeleverde goederen weg te halen of weg te doen halen, zal de wederpartij een redelijke termijn worden gesteld om aan haar verplichtingen te voldoen, zulks ter beoordeling van Xstrel.

4. Als derden rechten willen vestigen of doen gelden op de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dient de Koper Xstrel onverwijld op de hoogte te stellen.

5. De Koper verplicht zich om de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, waterschade, en diefstal. Op eerste verzoek van Xstrel dient de Koper de polis van deze verzekering ter inzage te geven.

6. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Xstrel:

 1. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Xstrel op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;

 2. De vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Xstrel op de manier zoals voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;

 3. De goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te merken als eigendom van Xstrel;

 4. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Xstrel ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen voor zover deze Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

 

Artikel 9 – Gebreken; Klachten

1. De Koper dient de gekochte goederen bij aflevering, of zo spoedig mogelijk daarna, te (laten) onderzoeken. Tijdens dit onderzoek dient de Koper te verifiëren of de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de gesloten Overeenkomst, namelijk:

 1. Of de juiste goederen zijn geleverd;

 2. Of de geleverde goederen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met de Overeenkomst;

 3. Of de geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen technische specificaties.

2. Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient de Koper deze binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Xstrel te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan Xstrel. Bij gebreke hieraan te voldoen, vervalt de mogelijkheid tot reclame.

 

Artikel 10 – Procedure bij klachten

1. Indien de Koper van mening is dat er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, dient hij dit binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Xstrel te melden en dient hij de geleverde goederen onmiddellijk voor zijn eigen rekening en risico terug te sturen naar Xstrel.

2. Na ontvangst van de melding zal Xstrel vervangend materiaal aan de Koper verzenden, waarbij de kosten voor het vervangende materiaal op normale wijze in rekening worden gebracht. Indien na onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, zal de factuur voor het aanvullende materiaal en de daarmee samenhangende transportkosten alsnog worden gecrediteerd. In dit geval zal Xstrel ook de transportkosten vergoeden die verband houden met het terugsturen van het materiaal, echter tot een maximumbedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Xstrel heeft betaald aan haar leverancier voor de initiële verzending of tot het bedrag dat aan Xstrel in rekening is gebracht door haar transporteur.

 

Artikel 11 – Betaling

1. De betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. De betaling dient te geschieden op de volgende wijze:

 1. Door middel van een wettig betaalmiddel bij het kantoor van Xstrel;

 2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer ten name van Xstrel BV.

2. Indien de termijn van dertig dagen na de factuurdatum verstrijkt zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden, is de Koper in verzuim. Vanaf het moment dat sprake is van verzuim is de Koper over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% aan contractuele rente.

3. In het geval van liquidatie, faillissement, of surséance van betaling van de Koper zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betalingen die door de Koper worden gedaan, zullen eerst in mindering komen op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen, waarbij de oudste openstaande facturen het eerst worden afgelost, zelfs als de Koper aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5. Beide partijen sluiten uitdrukkelijk het recht op verrekening en opschorting uit, zoals bedoeld in artikel 6:52 en volgende en artikel 6:127 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 12 – Incassokosten

1. Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. Deze kosten worden forfaitair bepaald op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien Xstrel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De Koper is verplicht om alle gerechtelijke kosten die door Xstrel zijn gemaakt in alle gerechtelijke instanties te vergoeden, tenzij deze kosten als buitensporig worden beschouwd. Deze verplichting geldt uitsluitend wanneer Xstrel en de Koper een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en er een rechterlijke uitspraak is die onherroepelijk is geworden en waarbij de Koper volledig of grotendeels in het ongelijk is gesteld.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Xstrel is beperkt tot een bedrag van maximaal eenmaal de factuurwaarde van de levering waaruit de betreffende aansprakelijkheid voortvloeit.

2. Xstrel is jegens de Koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

      a.   Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 juncto artikel 10 van deze voorwaarden.

      b.  Xstrel is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Xstrel, of haar leidinggevenden/ondergeschikten.

      c.   Xstrel is, indien er sprake is van een gebrek in geleverde zaken, nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bedrijfsschade, die de koper lijdt door het gemis van apparatuur/artikelen gedurende enige tijd.

3. Indien ter kennis van de Koper komt, dat zich met een door Xstrel geleverde zaak een voorval voordoet, dat leidt tot productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 185 e.v. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, dient de Koper hiervan per omgaande, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen dat hij van het voorval kennis krijgt, per e-mail of aangetekend schrijven bericht te geven aan Xstrel, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van type van het apparaat/artikel en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan.

4. Indien de Koper nalaat aan Xstrel bericht te geven conform het vorige lid, heeft Xstrel het recht om de daadwerkelijke schade te verhalen.

5. De Koper is, indien zich een voorval als bedoeld in het vorige lid voordoet, verplicht het gebruik van alle vergelijkbare apparatuur/artikelen (apparatuur/artikelen met hetzelfde catalogusnummer) onmiddellijk te staken en deze voor controle terug te zenden naar Xstrel, dan wel een naar keuze van Xstrel technisch deskundige in de gelegenheid te stellen ter plaatse poolshoogte te nemen, dan wel een door Xstrel aangewezen deskundige derde in de gelegenheid te stellen de apparaten te onderzoeken.

6. Indien de Koper de verplichting onder 13 lid 2 en 13 lid 3 niet nakomt en er doet zich hernieuwd een voorval voor als bedoeld in artikel 13 lid 2 met een apparaat/artikel met hetzelfde catalogusnummer, dient de Koper Xstrel tegen aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.

7. Indien de Koper de zaken niet voor haar bedrijfsvoering gebruikt, doch er sprake is van wederverkoop aan bedrijven of particulieren, dient de Koper verkoop van zaken met hetzelfde catalogusnummer als de zaak die de schade heeft veroorzaakt onmiddellijk te staken en de afnemers, die zaken uit dezelfde serie hebben ontvangen onmiddellijk van het voorval op de hoogte te stellen en Xstrel tevens in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen de veiligheid van de zich in voorraad bevindende producten en de reeds onder de afnemers verspreide producten te onderzoeken, conform de in het vorige lid gegeven regeling. De artikelen 13 lid 3 en 13 lid 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14 – Overmacht

1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de uitvoering van de verplichtingen verhinderen en die niet aan Xstrel kunnen worden toegerekend. Hieronder vallen, voor zover deze omstandigheden de uitvoering onmogelijk maken of buitensporig bemoeilijken: stakingen in andere bedrijven dan die van Xstrel, inclusief wilde stakingen of politieke stakingen binnen het bedrijf van Xstrel, een algemeen tekort aan vereiste grondstoffen en andere benodigde goederen of diensten voor het uitvoeren van de overeengekomen prestatie, onvoorziene vertragingen bij toeleveranciers of andere derden waarvan Xstrel afhankelijk is, en algemene transportproblemen.

2. Xstrel heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die de uitvoering belemmert, zich voordoet nadat Xstrel haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Xstrel opgeschort. Als de periode waarin door overmacht de uitvoering van de verplichtingen door Xstrel niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Als Xstrel al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan op het moment van het optreden van overmacht, of als zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht om het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren, en de Koper is verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

1. Indien Xstrel in opdracht en voor rekening van de Koper specifieke zaken laat fabriceren en/of importeren, waaronder zaken die moeten voldoen aan specifieke model- of materiaaleisen, verricht Xstrel geen onderzoek naar mogelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten van derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om dit onderzoek uit te voeren, tenzij de Koper handelt als consument.

2. Indien Xstrel desondanks wordt aangesproken door derden of rechthebbenden, inclusief houders van intellectuele eigendomsrechten, vanwege vermeende schendingen van deze rechten, vrijwaart de Koper Xstrel onvoorwaardelijk en volledig tegen dergelijke claims, en de Koper is verplicht de schade die Xstrel in dit verband lijdt, te vergoeden aan Xstrel.

3. De Koper mag de merk- of herkenningstekens op het materiaal, evenals enige aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten die uitsluitend aan Xstrel of haar leveranciers toebehoren, niet wijzigen, verwijderen of op welke manier dan ook gebruiken. Ook is het de Koper niet toegestaan het betreffende materiaal of delen daarvan te wijzigen, namaken of schade toebrengen aan de reputatie van de intellectuele eigendomsrechten van Xstrel, of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen. Onder intellectuele eigendomsrechten vallen onder andere octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten in Nederland of elders die verband houden met de verkochte zaken, inclusief knowhow en handelsgeheimen.

4. In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Xstrel, behoudt Xstrel zich het recht voor om de door haar geleden schade op de Koper te verhalen.

5. Als de Koper haar verplichtingen jegens Xstrel, na in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt, heeft Xstrel het recht om goederen die zij in verband met deze verplichting onder zich heeft, aan derden te verkopen of anderszins te vervreemden. In dat geval doet de Koper afstand van rechtsvorderingen, ongeacht de grondslag ervan, zowel tegen Xstrel als tegen de derde, die voortvloeien uit intellectuele eigendomsrechten die aan de Koper zouden toekomen.

 

Artikel 16 – Geschillenbeslechting

Partijen zullen in eerste instantie trachten om geschillen in onderling overleg op te lossen.

Als partijen er niet in slagen om in onderling overleg tot een oplossing van het geschil te komen zullen partijen zich onderwerpen aan mediation. Xstrel kan besluiten om, bij schriftelijke mededeling aan Koper, van mediation af te zien en het geschil rechtstreeks voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

 

 

Artikel 17 – Eenzijdig wijzigingsbeding

1. Xstrel B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen

2. De Koper wordt geacht akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden door het voortzetten van het aangaan van nieuwe Overeenkomsten met Xstrel B.V. na de inwerkingtreding van de wijzigingen.

3. De Koper wordt op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden via elektronisch schrijven, zoals e-mail, aan het laatst bekende e-mailadres van de Koper.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Xstrel en Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing en derhalve met uitsluiting van het Koopverdrag van Wenen of enig ander internationaal verdrag, waarbij (onder meer) de internationale handelskoop wordt geregeld en Nederland te eniger tijd part is of zal worden.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Xstrel en Koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Maastricht.

bottom of page